Мисия

ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ НА СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

 

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

СДС има една ясна ценност – отстояване на дясното!

Като мислене, като действие, като визия

 за настоящето и бъдещето!

Какво е дясното?

Първо и най-важно – дясното е свобода!

Дясното е инициатива, традиция и законност!

Смисълът на дясната политика е да осигури тази свобода

 чрез ясни правила.

Без странични зависимости, без страхове, без компромиси!

НАШАТА ПОЛИТИКА

Основа на дясното е работещата, активна, предприемчива средна класа. Тази, която в момента е сведена до 20% от обществото ни. Тя е приоритет в нашата политика. Ние облекчаваме всички режими, които спъват предприемчивостта. Ние активираме добрите закони и премахваме дублиращите се длъжности в администрацията. Ние гарантираме назначенията чрез професионални конкурси, а не чрез лични и политически услуги.

Ние издигаме като национален приоритет развитието

на българската икономика и увеличаването на доходите!

Всички проблеми в България се дължат

на слабо работещата икономика и на ниските приходи в бюджета!

I. Икономика

 • Насочваме всички управленски политики за бизнеса в България към изграждането на по-добра среда в сравнение с европейските и световните икономики.
 • Запазваме плоския данък като гаранция за висока събираемост, противодействие на корупцията и борба със сивата икономика;
 • Облекчаваме данъчната политика като процедури – по-прости, по-кратки, по-ясни;
 • Влизаме в Еврозоната и прекратяваме Валутния борд като гаранция за икономически растеж;
 • Въвеждаме минимално почасово заплащане по браншове;
 • Премахваме „минималната работна заплата”, като запазваме минималните прагове за осигуряване и самоосигуряване  по браншове;
 • Съкращаваме режимите и процедурите във всички сектори. Преминаваме от разрешителни към уведомителни процедури;
 • Приемаме Закон за частния фалит;
 • Приемаме икономически стимули за износителите и фирмите, създаващи иновативни продукти.
 • Облекчаваме режима на кредитиране чрез изграждане на взаимоспомагателни каси и регламентиране дейността на кредитните кооперации.

II. Образование  и наука

 • Увеличаваме рязко /до 6%/ бюджета за образование и наука за сметка на бюджетите на МВР и държавния административен апарат;
 • Поставяме учителя в центъра на системата на основното и средното образование и му гарантираме финансова независимост от броя учениците;
 • Предлагаме специална политика за работа с настоятелствата с цел насърчаване връзката между училището и родителите;
 • Осигуряваме 300 000 таблета  за българските училища;
 • Оптимизираме броя на университетите и програмите им с цел поне две български висши училища да влязат в топ 100 на световните университети;
 • Регламентираме включването на бизнеса в образователния процес и развитието на учебните програми;
 • Развиваме научни области, чиито резултати са практически приложими.

III. Здравеопазване

 • Премахваме монопола на Здравната каса чрез създаване на конкурентни Здравни каси. По аналог с пенсионната система ще въведем дълго отлагания „втори стълб“ – доброволно осигуряване с реален избор между конкуриращи се здравни фондове;
 • Предлагаме младите лекари да бъдат зачислявани за специализация по месторабота (да имат всички права на лекари в лечебните заведения – заплата, осигуровки, отпуски и др.);
 • Привеждаме в реално действие принципа „парите следват пациента”, като гарантираме на пациентите свободен избор на лечебно заведение, конкуренцията между лечебните заведения и техния достъп до обществено финансиране при равни права и задължения;
 • Изваждаме разходите за Спешна помощ от Здравната каса и приемаме специален Закон за спешната помощ;
 • Възстановяваме договорното начало между Здравноосигурителните  каси и Българския лекарски съюз с арбитър Министерство на здравеопазването, като това договаряне ще определя цените на всяка медицинска дейност;
 • Провеждаме прозрачна лекарствена политика, като поверим контрола по изпълнението ѝ на неправителствени и пациентски  организации;
 • Провеждаме структурна реформа за премахване на отдели с дублиращи се функции.

 IV. Околна среда,климат, гори и води

 • Въвеждаме строг контрол върху защитените територии. Премахваме незаконните строежи в защитените зони и територии;
 • Изискваме възстановяване на увредената природа до естественото ѝ състояние;
 • Утвърждаваме в национален мащаб системи за разделно събиране на отпадъци;
 • Ускоряваме процеса на изграждане на регионални депа за битови отпадъци и премахване на нерегламентираните сметища;
 • Променяме системата за формиране на такса смет, така че да бъде на база генерираното количество отпадъци;
 • Увеличаваме площта на горите;
 • Премахваме монополите в ползването на горския ресурс;
 • Ускоряваме изграждането на пречиствателни  станции за отпадни води и канализационна мрежа с цел намаляване на загубите на вода (в момента е над 60%).

V. Земеделие и храни

 • Задължаваме големите вериги супермаркети да включат в асортимента си минимум 50% българска продукция;
 • Облекчаваме условията за коопериране на дребните земеделски производители за по-пълно ползване на европейски субсидии;
 • Въвеждаме ограничителни мерки на субсидирането до 15 000 дка  и горна граница на собствеността, диференцирана по региони;
 • Създаваме Национална генна  банка за съхранение на местни сортове земеделски култури и породи животни;
 • Възстановяваме съществуващите и изграждаме нови напоителни системи в земеделски райони с трайна тенденция към засушаване;
 • Усъвършенстваме технологиите за отглеждане на култури в условията на засушаване и воден дефицит;
 • Стриктно регулираме индустриалния риболов, вкл. чрез временни забрани върху риболова на определени видове със стопанска значимост;
 • Създаваме работещ Гаранционен фонд в земеделието, като намаляваме размера на банковата гаранция при субсидиране на проекти.

VI. Съдебна система и правов ред

 • Организираме широк обществен дебат за промени в конституцията, който да доведе в следващите две години до последното в историята на България Велико народно събрание;
 • Предлагаме пряк избор на съдии и регламентираме лобизма;
 • Елиминираме възможността за политическо вмешателство в съдебната власт чрез избор на представители от парламентарните квоти с мнозинство от 2/3 от народните представители;
 • Търсим отговорност от магистрати, по чиито решения България е била осъдена да заплати обезщетения от международните съдилища;
 • Въвеждаме забрана за извършване на съдебно-процесуални действия срещу граждани без предварително уведомяване със срок, позволяващ да се вземат адекватните мерки за представяне в съда;
 • Предлагаме нов законодателен ред за помилванията, със силно увеличена гражданска квота при взимането на окончателно решение.

VII. Социална политика

 • Насърчаваме раждаемостта до трето дете включително чрез нова и адекватна политика в областта на социалното подпомагане;
 • Въвеждаме бонусна система за всички социални помощи и услуги, обвързана с редовно посещение и резултати от учебните занятия на децата и младежите;
 • Поставяме Сребърния фонд под контрола на БНБ;
 • Привеждаме селските пенсии в съответствие тези на работниците и служителите;
 • Осигуряваме домашен социален патронаж в отдалечените селски и планински райони.

VIII. Култура

 • Постигаме консенсус за изработване на Национална културна стратегия 2020;
 • Превръщаме материалното и нематериалното културно наследство в национален продукт;
 • Обвързваме културното законодателство с данъчната и осигурителната система;
 • Създаваме единен фонд за популяризиране на българската култура по света;
 • Създаваме единна акредитационна институция, управляваща авторските права в България;
 • Децентрализираме управлението и финансирането на регионалните културни продукти;
 • Лобираме  за общоевропейски Закон за културното и историческо наследство.

IX. Отбрана

 • Обновяваме образователния и учебен процес на воинския състав с цел удължаване на професионалния живот на заетите в сферата на отбраната чрез преквалификация за гражданска професия;
 • Въвеждаме задължителни консултативни съвети при закупуване на военна техника;
 • Възлагаме новите военни разработки на български научни организации и фирми от българската отбранителна индустрия.

X. Вътрешен ред и сигурност

 • Променяме законовия  статут за неизбежната самоотбрана, като разширяваме полето на защита и премахваме текстовете за „пропорционалност” на защитата спрямо нападението, даваме право за използване  на всички средства в рамките на закона за предотвратяване на грабеж;
 • Предлагаме превенцията  да бъде цел и основна форма на дейност на органите на МВР  с цел спешно ограничаване на битовата престъпност;
 • Въвеждаме „Горска полиция” и защита на земеделската продукция.

XI. Гражданско общество

 • Променяме Закона за референдумите, като въвеждаме електронни референдуми;
 • Предлагаме нов Избирателен кодекс с въвеждане на електронно и предварително гласуване;
 • Отзоваваме лица на изборни длъжности при злоупотреба с доверието на избирателя;
 • Предлагаме пряк обществен достъп до всички документи и процедури за пълна прозрачност на работата на държавните институции;
 • Въвеждаме индивидуална наказателна и имуществена отговорност на членовете на колективни органи, вземащи решения (Министерски съвет, общински съвети и др.) за разпореждане с имущество, природни и финансови ресурси, при констатирано накърняване на обществения интерес или престъпление, освен ако не са гласували „против” взетото решение;
 • Въвеждаме наказателна отговорност при незаконосъобразни решения на администрацията, водещи до увреждане на околната среда, природните ресурси и човешкото здраве.

XII. Спорт

 • Връщаме масовия спорт в ежедневието на българите;
 • Въвеждаме допълнителни часове по спорт като извънкласна дейност;
 • Предлагаме данъчни облекчения за фирми и организации, подпомагащи масовия спорт.

 XIII. Деца, Младеж и Емиграция

 • Насърчаваме младежката заетост чрез активизиране на стажантските програми и данъчни облекчения за работодатели при наемане на лица без трудов стаж;
 • Облекчаваме режима на кредитиране на младите предприемачи;
 • Насърчаваме младите хора за придобиване на нова квалификация, съобразена с пазарните условия и европейските изисквания.

XIV. Енергетика

 • Трансформираме ДКЕВР от придатък към Министерски съвет  в представителен национален обществен орган;
 • Търсим съдебна отговорност на всички лица, сключили дългосрочните договори, довели до високите цени на тока;
 • Предлагаме строг обществен контрол на разходите на всички ЕРП;
 • Въвеждаме свободен енергиен пазар;
 • Постигаме консенсус за приемане на 20-годишна Национална стратегия като гаранция за енергийна независимост и сигурност.

XV. Туризъм

 • Създаваме Министерство на туризма;
 • Развиваме екологичен, културен, спортен, поклоннически и селски туризъм;
 • Създаваме Национален регистър на туристическите атракции и продукти;
 • Създаваме ефективен Закон за устройство на Черноморското крайбрежие;
 • Даваме „особен” статут на курортните селища у нас за избягване на уеднаквяването в изискванията за строителство в градовете и курортите;
 • Съкращаваме сроковете за обработка на документи в туризма от 14 дни на 24 часа;
 • Въвеждаме нови програми за професионалното обучение на кадри в областта на туризма.

XVI. Администрация и електронно правителство

 • Премахваме квотния (партиен) принцип на излъчване на членовете на Сметната палата и разширяваме обхвата на нейните правомощия;
 • Засилваме превантивния контрол на администрациите;
 • Създаваме независим публичен орган по вътрешен контрол и одит;
 • Въвеждаме електронно правителство и електронна община като средство за ограничаване възможностите за натиск върху гражданите от страна на администрацията;
 • Намаляваме и оптимизираме административния апарат.

XVII. Регионална политика и местно  самоуправление

 • Изграждаме второ изборно ниво на самоуправление, разположено между общинската и централната власт – Изборност на областните управители;
 • Създаваме цялостна политика за интегрирано териториално развитие на България;
 • Въвеждане на регионални програми с национално и европейско финансиране;
 • Връщаме избора на районни кметове, районни общински съвети и им даваме правомощия на първостепенни разпоредители на бюджета;
 • Приемаме Закон за София.

XVIII. Външна политика

 • Защитаваме адекватно правата и интересите на българските граждани и българите по света;
 • Изграждаме стратегия на Балканските страни за единна политика в ЕС;
 • Провеждаме активна политика за присъединяване към Шенгенското  пространство.

 

 • XIX. Транспорт, информационни технологии и съобщения
 • Предлагаме пакет от мерки за обновяване, модернизация и разширяване на железопътната база с бърз, евтин и екологичен вътрешен и интермодален транспорт;
 • Предлагаме промени в Закона за движение по пътищата, които гарантират бързо и ефективно  ограничаване на „войната” по пътищата;
 • Създаваме единна стратегия за активно развитие на велосипедния транспорт;
 • Създаваме стратегия за зелен обществен транспорт, която включва мерки за стимулиране развитието на градския електротранспорт;
 • Променяме данъчната и винетна тарифа за товарни и леки автомобили въз основа на отделяното количество на въглеродните емисии от превозното средство.

XX. Права на човека

 • Ще проведем референдум за тютюнопушенето;
 • Предлагаме наказателна отговорност за длъжностни лица, накърнили правата на гражданите;
 • Инкриминираме случаите на физическо и психическо насилие на основание раса, пол, възраст, етнос, националност, религия, здравословно състояние, политически убеждения, сексуална ориентация и др.;
 • Предлагаме предоставянето на българско гражданство да става след задължителен изпит по български език и история на България, включително и за кандидатите с български произход.

XXI. Европейски политики

 • Провеждаме политика за изравняване на субсидиите за България  с тези на старите страни членки на ЕС;
 • Премахваме държавните субсидии за замърсяващи производства;
 • Провеждаме активна политика за интеграция на Западните Балкани в ЕС  и НАТО  и за развитие на европейските коридори.