Устав

У С Т А В

на

Съюза на Демократичните Сили

ГЛАВА ПЪРВА – СТАТУТ

          Чл. 1. /1/ Съюзът на демократичните сили /СДС/ е политическа партия, регистрирана като юридическо лице по Закона за политическите партии, със седалище гр. София и адрес на управление ул. “Г. С. Раковски” № 134.

          /2/ Съюзът на демократичните сили е народна партия и членува в Европейската народна партия.

          Чл. 2. Символи на СДС са син цвят, лъв и знак с абревиатура „СДС”.

          Чл. 3. Празник на СДС е седми декември – денят на неговото създаване.

ГЛАВА ВТОРА – ЦЕЛИ, ЦЕННОСТИ, ПРИНЦИПИ, ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ 1. Основни цели на СДС

          Чл. 4. /1/ Да бъде партия на способни, предприемчиви и уверени в себе си граждани, които могат да поемат отговорност за себе си, за своите семейства, за своите общности, за управлението на общините и държавата;

          /2/ Да бъде партия, изградена върху традициите на европейската християнска цивилизация, на хуманните и демократичните традиции на Българското възраждане и на Третата Българска държава и на опита на развитите западноевропейски цивилизации;

          /3/ Да бъде партия, която приобщава обществото ни към ценностите на Европейския съюз и способства за внедряването на добрите европейски практики.

          /4/ Да бъде партия, която не приема комунистически и други тоталитарни идеологии.

          /5/ Да бъда партия, чиято политика води до равенство във възможностите за реализация, а не до равенство в разпределението;

          /6/ Да бъде партия на граждани, които уважават и спазват законите, защитават своите права и законни интереси и уважават правата и интересите на другите;

          /7/ Да бъде партия, чиито членове активно участват в развитието на културата и духовността;

          /8/ Да бъде партия, която е способна да отговори на голямото предизвикателство на настоящето и бъдещето -постигане на хармония между икономиката и околната среда.

          /9/ Да бъде партия, чиито членове участват активно в създаването на частна собственост, свободен пазар на стоки, услуги и идеи и зачитат неприкосновеността на частната собственост и подкрепят предприемачеството, творчеството и свободния труд;

          /10/ Постигането на тези цели СДС реализира с организиране на усилията на българските граждани в съответствие с Конституцията и законите за създаване на успешно и авторитетно управление чрез участие на всички управленски нива.

РАЗДЕЛ 2. Основни ценности на СДС

          Чл. 5. Основни ценности на СДС са: Достойнството на човешката личност, Свободата, Солидарността, Справедливостта, Различието, Толерантността, Антикомунизма, Семейството, Родолюбието, Традициите.

РАЗДЕЛ 3. Основни принципи на СДС

          Чл. 6. Основни принципи на СДС са: Уважение към човешкото достойнство и чуждото мнение, Плурализъм, Конкуренция, Представителство на жените и младите хора, Мандатност, Обратна връзка, Отговорност, Отчетност, Контрол, Представителни колективни органи на управление, Разделение на административните от политическите функции и Изборност.

РАЗДЕЛ 4. Основни задачи на СДС

          Чл. 7. /1/ Да познава проблемите на страната и възможностите за тяхното решаване според съвременната наука за развитие на обществото, икономиката и екологията. Бидейки управляваща партия да провежда политика, съобразена с тези възможности.

          /2/ Да бъде партия, представляваща гражданското общество и съдействаща за неговото развитие. Посредством своите структури да осъществява постоянна връзка между гражданите и политиците.

          /3/ Посредством подържане на постоянен политически дебат с участието на всички нива вътре в партията, да съдейства за подбор и израстване на кадри, способни компетентно да участват в управлението на държавата.

          /4/ Да бъде безкомпромисна към всякакви прояви на предпочитане на личния интерес пред интереса на обществото при политическите дейци, както и към всички прояви на корупция, рушащи доверието на гражданите към СДС.

ГЛАВА ТРЕТА – ЧЛЕНСТВО

РАЗДЕЛ 1. Основни положения

          Чл. 8. /1/ Всеки гражданин, който има избирателни права, приема ценностите, принципите, Устава и Програмата на Съюза на демократичните сили и е готов да работи за постигане на поставените цели, може да стане член на партията.

          /2/ Не могат да членуват лица, за които важат ограничения по закон.

          /3/ Не могат да членуват лица, за които е установена принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, или са действуващи служители на съвременни разузнавателни и контраразузнавателни служби в България и други държави, както и лица, осъдени за престъпления от общ характер.

          /4/ Не могат да членуват лица, които са изключвани от СДС по чл. 11, ал. 4 и ал. 5. Във всички останали случаи членството се възстановява по реда на раздел 3 от глава трета от настоящия устав.

          /5/ Членството в СДС се осъществява индивидуално и е израз на лична воля и желание.

          /6/ Членуването в СДС не създава предимства в правата на гражданите.

РАЗДЕЛ 2. Права и задължения

          Чл. 9. /1/ Всеки член на СДС има право:

          а/ да участва в разработването и осъществяването на политиката и решенията на СДС;

          б/ да участва пряко в работата на общинската организация и в клубовете на СДС по реда предвиден в този устав;

          в/ да гласува и бъде избиран в общински, областни, национални органи и във вътрешни избори шест месеца след приемането;

          г/ да гласува и бъде избиран на вътрешни избори за публични длъжности шест месеца след приемането му;

          д/ да избира и да бъде избиран като кандидат на СДС за президентски, парламентарни и местни избори по реда предвиден в този устав;

          е/ да упражнява правото си на глас при работата в органите и структурите на СДС;

          ж/да изказва свободно своето мнение;

          з/ да получава писмени отговори на отправени от него писмени въпроси в срокове предвидени в правилник за приложение на устава;

          и/ да бъде поканен да участва лично, когато се обсъжда партийното му положение и дейност;

          й/ да получава помощ от партията, когато е заплашван, преследван, злепоставян и оклеветяван за политически убеждения и действия, които не противоречат на законите на страната, на целите и принципите на партията.

          к/ Член на СДС, който не плаща членски внос в продължение на шест месеца, губи всички горепосочени права.

          /2/ Всеки член на СДС е длъжен:

          а/ да спазва устава, правилниците, решенията на НС на СДС и да работи за осъществяване на неговите цели и задачи;

          б/ да споделя принципите, ценностите и целите на СДС;

          в/ да участва в неговата дейност и изборни кампании;

          г/ да има толерантно отношение към останалите членове на СДС и неговите органи;

          д/ да допринася с поведението си в обществото за укрепване на авторитета и престижа на СДС;

          е/ да плаща редовно индивидуален членски внос.

          ж/ да участва в реализирането на приети решения от органите на СДС и да не им противодейства.

РАЗДЕЛ 3. Възникване на членство

          Чл. 10. /1/ Членството в СДС се реализира чрез местните структури на СДС. Всеки член на СДС може да членува само в една местна структура по свой избор.

          /2/ Гражданин, който желае да членува в СДС, подава заявление -писмено, по пощата, по електронен или друг способ, до Общинския съвет на СДС. При подаване на заявлението се попълва и анкетна карта по образец.

          /3/ Заявлението се регистрира от секретаря на общинската организация и обявява в помещенията /офиса/ на общински съвет. Ако до 15 дни не постъпи мотивирано възражение, секретарят на Общинския съвет е длъжен да впише членството в общинската база данни. При постъпило мотивирано възражение, ОС се произнася в едномесечен срок. Отказът на ОС се обжалва пред КС, която се произнася окончателно в едномесечен срок.

          /4/ Секретарят на ОС изпраща копие от заявлението и анкетната карта до Главния секретар на СДС до 15 дни след приемането, за вписване в Националната база данни. Членството в СДС се счита за възникнало от този момент.

          /5/ Членство в СДС може да се придобива и с решението на Националния съвет за утвърждаване на новоучредени общински организации след становище на Националната комисия за структура и членство по ред предвиден в този устава, само в общини, в които няма общински организации на СДС. В тези случаи не важат разпоредбите на чл. 9, ал. 1, б. „в” и „г” от Устава на СДС.

РАЗДЕЛ 4. Прекратяване на членство

          Чл. 11. /1/ Прекратяване на членството в СДС става поради напускане или смърт и се регистрира от секретаря на общинската организация.

          /2/ За напускане на СДС се счита доброволен отказ от членство, изразен писмено или устно чрез документиран протокол на местния клуб на СДС или общинския съвет на СДС, където членува лицето.

          /3/ За напускане на СДС се счита и неплащането на членски внос 12 /дванадесет/ месеца.

          /4/ Членство в СДС се счита за прекратено и в случаите на явяване на президентски, европейски, парламентарни и местни избори срещу кандидат и/или листа на СДС (коалиция с участие на СДС) и невлизане или напускане на групата на СДС (коалиция с участие на СДС), след избор като народен представител в Народното събрание или като общински съветник в общинския съвет от листа на СДС (коалиция с участие на СДС). Прекратяването се констатира от КС.

          /5/ Членството в СДС се прекратява и с решение на Националния съвет с мнозинство от 2/3 от присъстващите, след становище на Контролния Съвет в следните случаи:

          а/ недвусмислено изявление срещу СДС, кандидат или листа пред медиите;

          б/ работа за друга политическа сила, кандидат или листа;

          в/ при умишлени и увреждащи организацията действия;

          г/ работа за друга политическа сила в местната, законодателната или държавната власт, несъгласувано със съответните структури или органи на СДС;

          д/ противодействие на взети от СДС решения;

          е/ злоупотреба с документи или имущество на СДС.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА – ОРГАНИ И СТРУКТУРИ

РАЗДЕЛ 1. Национални органи

          Национална конференция /НК/;

          Национален съвет /НС/;

          Национален изпълнителен съвет /НИС/;

          Национален щаб за избори /НЩИ/;

          Контролен съвет /КС/.

РАЗДЕЛ 2. Национални структури

          Национални съюзи

РАЗДЕЛ 3. Областни органи

          Областен съвет /ОблС/ (Градски съвет /ГС/)

РАЗДЕЛ 4. Общински органи

          Общинска конференция /ОК/; Общински съвет /ОС/;

РАЗДЕЛ 5. Местни структури

          Клуб; Секция

ГЛАВА ПЕТА – НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ И СТРУКТУРИ

РАЗДЕЛ 1. Национална конференция

          Чл. 12. /1/ Националната конференция е върховен орган на СДС.

          /2/ Националната конференция приема и променя устава и политическата програма на СДС и определя основните насоки на политическата дейност на организацията. Тя може да решава всички въпроси от дейността на СДС. Нейните решения са задължителни за всички структури, органи и членове, както и за парламентарната група.

          /3/ Националната конференция взема решение за прекратяване на СДС. Решението се взема с мнозинство от две трети от имащите право на глас делегати. СДС се прекратява при саморазпускане, сливане с или вливане в друга организация.

          /4/ Националната конференция избира председател на СДС при условията на глава тринадесета от настоящия устав.

          Чл. 13. /1/ Национална конференция се свиква веднъж на 2 /две/ години с решение на Националния съвет. Националният съвет може да свика извънредна национална конференция.

          /2/ Национална конференция се провежда до 4 /четири/ месеца след провеждане на избори за Народно събрание.

          /3/ Националната конференция се състои от не повече от 900 (деветстотин) делегати, които се разпределят по следния начин:

          а/ делегати по право са: членовете на НС, КС, представители на СДС в местната власт, членове на партията (кметове на общини, кметове на райони в градовете с районно деление и председатели на общински съвети);

          б/ по един представител от Общински съвет на СДС;

          в/ останалите делегати, до 900, се разпределят пропорционално на гласовете, получени от СДС или коалиция, в която участва СДС, в съответните общини, между общинските организации по методика, описана в следващата алинея.

          /4/ Методиката за разпределение на делегатите по общини е следната:

1. Гласовете, получени за СДС или коалиция, в която участва СДС на последните парламентарни избори, се делят на разликата, получена след изваждане от 900 на броя на делегатите по право и броя на общинските организации на СДС.

2. Гласовете, получени за СДС или коалиция, в която участва СДС на последните парламентарни избори във всяка община, се делят на полученото число по точка 1.

3. Закръглянето на резултата по точка 2 става по следния начин: при число, по-малко от пет след десетичната запетая, се закръгля надолу; при по-голямо или равно на пет след десетичната запетая, се закръгля нагоре.

4. Цялото число, закръглено по реда на точка 3, дава броя на делегатите за всяка община.

5. Независимо от това дали сборът от всички делегати, изчислен по горния ред, е число различно от 900, техният брой, изчислен по този начин, след закръглянето по точка 3, не се променя.

          Чл. 14. Делегатите по чл. 13, ал. 3, б. “б” и “в” трябва да са членове на съответната общинска организация и се избират от Общинския (районен) съвет на СДС или от общото събрание на общинската (районната) организация на СДС.

РАЗДЕЛ 2. Национален съвет

          Чл. 15 /1/ Националният съвет е висш партиен орган на СДС в периода между националните конференции. Той взема решения по всички въпроси, които касаят партията и не са от компетентността на националната конференция. Решенията на Националния съвет са задължителни за всички органи и структури на СДС, всички членове и парламентарната група.

          /2/ Националният съвет:

          а/ свиква национална конференция и обявява датата и дневния ред в два централни ежедневника. Срокът от обявяването до провеждането на Национална конференция не може да бъде по-кратък от 20 дни;

          б/ взема решения по коалиционната политика на партията;

          в/ по предложение на председателя на СДС избира Главен секретар на СДС, с мнозинство от половината от членовете си по списъчен състав, плюс един;

          г/ по предложение на Главния секретар избира заместник-главен секретар;

          д/ по предложение на НИС на СДС избира международен секретар на СДС;

          е/ избира председателя и постоянния състав на НЩИ;

          ж/ избира с мнозинство от половината от членовете си по списъчен състав, плюс един Председател на Контролния Съвет, избира секретар и членове на Контролния Съвет;

          з/ (отм.);

          и/ (отм.);

          й/ избира секретари по секторни политики;

          к/ приема годишния бюджет на партията и отчета за неговото изпълнение;

          л/ определя размера на членския внос;

          м/ определя щатното разписание на партията;

          н/ взема решения, обвързващи финансово партията с трети лица;

          о/ приема годишния отчет на председателя на партията;

          п/ приема периодичните отчети за дейността на членовете на НИС;

          р/ приема периодичните отчети на Председателят на парламентарната група на СДС (или съпредседател на коалиционна ПГ от СДС);

          с/ взема решения по глава ДЕСЕТА: “ПРАВИЛА ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ” от настоящия Устав;

          т/ Приема правилниците, предвидени в Устава на СДС;

          /3/ Освен в случаите по предходната алинея, Националният съвет насрочва дати за провеждане и на всички други избори, предвидени в настоящия Устав.

          Чл. 16. Националният съвет се състои от следните членове, всеки с право на глас:

          а/ членовете на НИС;

          б/ народните представители, членовете на министерски съвет, областните управители и кметовете на областни градове -членове на СДС;

          в/ председателите на Областни и Градски съвети на СДС;

          г/ двама заместник-председатели от Градския Съвет на гр. София, избрани с решение на Градския съвет;

          д/ един заместник-председател на Областния съвет на Пловдив, избран с решение на Областния съвет;

          е/ петдесет души, представители на избирателните райони, чието разпределение се определя в съответствие с чл. 13, ал. 4 с мандат 4 /четири/ години, избрани с решение на областен /градски/ съвет;

          ж/ председателите на национални съюзи към СДС – членове на СДС;

          з/ членовете на СДС, избрани за представители в Европейския парламент и еврокомисари;

          и/ бившите председатели на СДС, премиери, президенти и председатели на Народното събрание -членове на СДС;

          Чл. 17. Председателите на КС, международният секретар, заместник главният секретар и секретарите по секторни политики участват по право в работата на Националния съвет на СДС със съвещателен глас.

          Чл. 18. Националният съвет със свое решение може да привлича в работата си и други лица, които го подпомагат в дейността му.

          Чл. 19. /1/ Редовните заседания на Националния съвет се провеждат най-малко един път на 2 /два/ месеца, и се свикват от председателя с решение на НИС.

          /2/ Извънредни заседания се свикват от председателя на СДС, по искане на една трета от членовете на НС в тридневен срок от постъпване на искането.

          /3/ След изтичане на срока по ал. 2, ако заседанието не бъде свикано от Председателя, то се свиква от вносителите на искането или от главния секретар и се провежда в 7 /седем/-дневен срок.

РАЗДЕЛ 3. Национален изпълнителен съвет

          Чл. 20. /1/ Националният изпълнителен съвет е оперативен орган, който изпълнява решенията на Националната конференция и Националния съвет. Неговите решения са задължителни за всички национални (без КС), областни, общински и местни структури и органи на СДС и техните членове. Той може да свиква и отлага заседания на всички структури на СДС, с изключение на НК и КС.

          /2/ НИС:

          а/ осъществява националната политика на СДС, заложена в програмните документи и в решенията на НК и НС;

          б/ подготвя проекта за бюджет и отчета за изпълнението му;

          в/ изготвя годишен отчет за състоянието и дейността на партията и го внася в НС;

          г/ взема решения по случаи, предвидени в този устав и правилника за прилагането му;

          д/ осъществява контрол върху набирането и разходването на средствата на партията, на областните, общинските (районните) и местни структури;

          е/ може да нарежда и забранява по целесъобразност на областните, общинските (районните) и местни структури да прехвърлят средства независимо от начина и вида на набирането им от една структура към друга, както и да извършват определени разходи.

          /3/ Членовете на НИС периодично се отчитат за дейността си пред НС.

          Чл. 21. /1/ Националният изпълнителен съвет се състои от:

          а/ Председателя на СДС;

          б/ Главния секретар на СДС;

          в/ четирима заместник-председатели на СДС, избрани от националната конференция при условията на глава тринадесета от настоящия устав.

          г/ Председателя на парламентарната група на СДС (или съпредседател на коалиционна ПГ от страна на СДС);

          д/ Председателя на НЩИ;

          е/ СЕДЕМ РЕГИОНАЛНИ ЧЛЕНОВЕ – по един от следните региони: Северозападен (областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен); Северен централен (областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра); Североизточен (областите Варна, Добрич, Търговище, Шумен); Югозападен (областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София-област); Южен централен (областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково); Югоизточен (областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол); София – град, избрани по региони от членовете на НС за съответния регион и четиридесет регионални делегати, представляващи местните общински структури, чието разпределение се определя в съответствие с чл. 13, ал. 4. София-град избира своя представител на Областен съвет.

          /2/ За избрани по б. „е”на предходната алинея се считат кандидатите, получили най-много гласове в съответния регион. При невъзможност избран представител на регион да довърши мандата си, с решение на Националния Съвет на СДС се свиква и провежда извънреден избор на регионален член в срок от три месеца, считано от датата на прекратяване на мандата. През този период кворумът за вземане на решения на НИС се определя на база на намаления състав.

          /3/ Председателят на парламентарната група на СДС (или съпредседател на коалиционна ПГ от СДС) отговаря за дейността на групата по реда на нейния правилник. Той се избира и освобождава от парламентарната група по предложение на Националния съвет.

          /4/(отм.)

          Чл. 22. /1/ Мандатът на зам. председател на СДС, както и на регионален член на НИС на СДС е 4 години.

          /2/ Мандатът на зам. председател на СДС, както и на регионален член на НИС на СДС се прекратява предсрочно:

          a/ при оставка;

          б/ считано от датата на провеждане на Отчетно-изборна национална конференция;

          в/ в случаите предвидени в глава ТРЕТА -ЧЛЕНСТВО, раздел 4;

          г/ при гласуване на недоверие от Националния Съвет с мнозинство от две трети от членовете му;

          д/ при смърт.

РАЗДЕЛ 4. Председател на СДС

          Чл. 23. /1/ Председателят на СДС ръководи дейността на Националния съвет и Националния изпълнителен съвет и представлява Съюза на демократичните сили пред всички юридически и физически лица. В негово отсъствие или по определени от него задачи, той се замества от заместник-председател или от Главния секретар на СДС по ред, определен от председателя.

          /2/ В случай на отсъствие на Председателя, ако той не е определил свой заместник и обстоятелствата изискват спешно това, с изтичането на 14 /четиринадесет/ дни от началото на отсъствието, НИС взема решение за определяне на зам. председател, който да го замества за срока на отсъствието.

          Чл. 24/1/ Мандатът на председателя на СДС е 4 /четири/ години.

            /2/ Мандатът на председателя на СДС се прекратява:

а/ при оставка;

б/ считано от датата на провеждане на избор за нов председател;

в/ с решение на Националния Съвет, взето с мнозинство от две трети от списъчния състав, по предложение на най-малко1/3 /една трета/ от членовете на НС;

г/ при смърт;

/3/ В случаите на чл. 24, ал. 1, б. „а”, „в”, „г”, Националният Съвет насрочва дата за нов избор на Председател на СДС в срок до 3 /три/ месеца от датата на предсрочно прекратяване на мандата и избира от състава на НИС временен председател с мнозинство от половината от членовете си по списъчен състав, плюс един.

/4/ Председателят на СДС може да бъде избиран най-много за два последователни мандата.

РАЗДЕЛ 5. Главен секретар на СДС

          Чл. 25. /1/ Главният секретар на СДС отговаря за организационното състояние на структурите и органите на СДС в съответствие с устава, правилниците и решенията на НС и НИС и осъществява контрол върху състава и дейността на структурите и органите на СДС. В дейността си той е подпомаган от заместник-главен секретар и организационен секретариат.

          /2/ Главният секретар на СДС:

          а/ назначава служителите към националните органи и структури, съгласно щатно разписание и сключва договори с извънщатните сътрудници;

          б/ упражнява ръководство и контрол на дейността на секретарите на общински (районни), областни и градски съвети;

          в/ изпълнява и други функции предвидени в устава и правилниците за приложението му.

          Чл. 26 /1/ (отм.)

          /2/ (отм.)

РАЗДЕЛ 6 Национална финансова комисия

          Чл. 27/1/ (отм.)

          /2/ (отм.)

          /3/ (отм.)

          Чл. 28/1/ (отм.)

          /2/ (отм.)

          /3/(отм.)

РАЗДЕЛ 7 Национална комисия по провеждане на вътрешнопартийни избори

          Чл. 29/1/ (отм.)

          /2/ (отм.)

          Чл.30 /1/ (отм.)

          /2/ (отм.)

          /3/ (отм.)

          /4/ (отм.)

          /5/ (отм.)

          Чл. 31 (отм.)

РАЗДЕЛ 8. Контролен съвет

          Чл. 32. /1/ Контролният съвет контролира спазването на устава на СДС и изпълнението на решенията на върховния и ръководните органи на СДС;

          /2/ Тълкува устава и правилниците по искане на НС или НИС.

          /3/ Решенията на КС, по неговата компетентност, предвидена в устава, са необжалваеми и задължителни за всички органи, структури и членове на СДС, без НК.

          Чл. 33. /1/ Контролният съвет се състои от председател, секретар и 7 /седем/ членове избрани от НС, по един от регионите по чл. 21 /1/, б. “д”;

          /2/ Мандатът на председателя на КС е 4 /четири/ години.

          /3/ Мандатът на членовете на КС е 4 /четири/ години.

          /4/ Мандатът на председателя и членовете на КС се прекратява предсрочно:

          а/ при оставка;

          б/ с решение на НС с мнозинство от половината от членовете по списъчен състав, плюс един;

          в/ при смърт.

          г/ в случаите предвидени в глава ТРЕТА – “ЧЛЕНСТВО”, раздел 4;

          /5/ (отм.)

          Чл. 34. /1/ За дейността на КС важат правилата на глава ТРИНАДЕСЕТА – ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА от настоящия устав и от правилник за дейността на съвета, който се приема от НС.

РАЗДЕЛ 9. Национални съюзи

          Чл. 35. Национални съюзи се създават с решение на НС по мотивирано заявление на не по-малко от 300 /триста/ граждани, отговарящи на изискванията на глава ТРЕТА – “ЧЛЕНСТВО” от Устава, жители на не по­малко от 30 /тридесет/ общини, обединили се по определен признак /възрастов, полов, професионален, съсловен, браншови, идеен или друг/. Заявлението се подава до НС чрез главния секретар, който го внася за разглеждане заедно със свой доклад.

          Чл. 36. СДС има свой национален съюз с наименование “Младежки съюз на демократичните сили” като неразделна част от СДС. Членовете на МСДС са членове на СДС.

          /1/ Във всяка община (район) може да се изгради по един младежки клуб. Младежките клубове имат статут на клубове на СДС. В тях членуват пълнолетни лица, като горната възрастова граница е тридесет и пет години. Членовете на МСДС стават членове на СДС по реда на чл. 10, ал. 1 и 2 от Устава на СДС.

          /2/ Изграждането на младежките клубове е задължение и отговорност на общинските съвети на СДС и областните съвети на МСДС. Контрол върху състава, легитимността и дейността на МСДС се осъществява от органите на СДС по реда на този устав.

          Чл. 37. СДС има свой национален съюз с наименование “Съюз на жените към СДС”. Членовете на Съюза на жените са членове на СДС:

          /1/ Във всяка община (район) може да се изгради по един клуб на Съюза на жените . В тях членуват пълнолетни лица от женски пол. Членовете на Съюза на жените стават членове на СДС по реда на чл. 10, ал. 1 и 2 от Устава на СДС.

          /2/Дейността по изграждането на клубове на Съюза на жените се подпомага от общинските съвети на СДС съгласувано с националното ръководство на Съюза на жените. Контролът върху състава, легитимността и дейността на Съюза на жените към СДС се осъществява от органите на СДС по реда на този Устав.

          Чл. 38. Националните съюзи се изграждат от общински (районни) клубове. Техните структури следват структурите на СДС. Те се формират и функционират по свои правилници, съответстващи на устава на СДС. Правилниците се утвърждават от НС на СДС.

          Чл. 39 Структурите и органите на Националните съюзи се представляват в структурите и органите на СДС по правилата на устава на СДС.

ГЛАВА ШЕСТА – ИЗБОРНИ ЩАБОВЕ

          Чл. 40. /1/ Към националните органи на СДС се създава като постоянно действащ орган Национален щаб за избори /НЩИ/.

          /2/ НЩИ изпълнява функциите, описани в правилника за приложение на устава и в своя правилник за работа, приет от НС, както и други задачи, възложени му от националните органи на СДС.

          Чл. 41. /1/ НЩИ има постоянен състав и разширен състав.

          /2/ Постоянният състав на НЩИ се състои от председател, секретар и ръководители на направления, описани в правилника за работа му.

          /3/ Шест месеца преди провеждане на избори, председателят на НЩИ прави мотивирано предложение до НС за разширяване на състава на НЩИ с оглед конкретните нужди на кампанията. При предсрочни избори, веднага след обявяването им. Отношенията с тези лица се прекратяват автоматично след провеждане на изборите.

          Чл. 42. Общинските съвети на СДС избират общински изборни щабове.

          Чл. 43 (отм.)

ГЛАВА СЕДМА – ОБЛАСТНИ ОРГАНИ

          Чл. 44. /1/ Областен орган на СДС е областният съвет.

          /2/ Председателят на областния съвет свиква и ръководи заседанията на областния съвет. В негово отсъствие той се замества от заместник-председател или секретар, определен с решение на Областен съвет.

          /3/ Областният съвет провежда политиката на партията, и оказва методическа и организационна помощ на общинските органи и структури на СДС на територията на областта.

          /4/ Председателят и до пет Зам. председатели се избират от областният съвет, измежду неговите членове като датата на заседанието се съгласува с НИС.

          /5/ Секретарят се избира от Областния съвет, по предложение на Председателя. Секретарят на областния съвет отговаря за документацията, финансовата отчетност и имуществото.

          /6/ Мандатът на Председателя, заместник-председателите и секретаря е 4 /четири/ години.

          /7/ Областният съвет избира представителите на областта в НС по чл. 16, ал. 1, б. “д”.

          Чл. 45. /1/ Редовни заседания на Областният съвет се провеждат най-малко веднъж на два месеца и се свикват от председателя на ОблС.

          /2/ Извънредни заседания се свикват от председателя на ОблС, по искане на една трета от членовете на НС в три дневен срок от постъпване на искането.

          /3/ След изтичане на срока по ал. 2, ако заседанието не бъде свикано от председателя на ОблС, то се свиква от вносителите на искането или от Главния секретар и се провежда в 7 /седем/-дневен срок.

          /4/ Областният съвет се състои от следните членове с право на глас:

          а/ Председател, зам. председатели и секретар;

          б/ председателите на общински съвети (и председателите на районни съвети – за Пловдив и Варна) в областта. При невъзможност да присъства председателят на съответния общински (районен) съвет, може да бъде заместван от друг представител на общинския (районния) съвет, определен с негово решение;

          в/ Представители на общинските организации, които се разпределят между общинските (и районните – за Пловдив и Варна) организации на база изборни резултати, определени по методиката на чл. 13, ал. 4 от Устава на СДС. Броя представители за разпределяне на база изборни резултати е равен на броя на общините (и районите – за Пловдив и Варна) в областта. Те трябва да са членове на съответната общинска (районна) организация и се избират от общинския (районният) съвет на СДС или от общото събрание на общинската (районната) организация на СДС. В случай, че измежду тях бъдат избрани председател, заместник председатели или секретар, квотата на съответната община (район) не се допълва.

          г/ народните представители от областта, членове на СДС;

          д/ областни управители, членове на СДС.

          е/ кметовете на общини (и райони – за Пловдив и Варна) и председатели на общински съвети в местната власт на територията на областта, членове на СДС.

          ж/ Председателя на градския съвет (за областните съвети на Пловдив и Варна). При невъзможност да присъства председателят на градския съвет, може да бъде заместван от друг представител на градския съвет, определен с негово решение;

          /5/ Мандатът на председателя, заместник председателите и секретаря на областния съвет се прекратява:

          а/ при оставка;

          б/ с гласуване на недоверие от областния съвет с мнозинство половината от членовете му по списъчен състав, плюс един;

          в/ с насрочването на избор за председател, заместник председателите и секретар;

          г/ при смърт.

ГЛАВА ОСМА – ОБЩИНСКИ ОРГАНИ И СТРУКТУРИ

РАЗДЕЛ 1. Общинска конференция

          Чл. 46. /1/ Общинската конференция е върховен орган на СДС на територията на съответната община.

          /2/ Общинската конференция се състои от всички членове на СДС, членуващи на територията на общината, имащи право на глас според правилата на устава и правилника за приложението му.

          /3/ Общинската конференция приема политическата програма на СДС за територията на общината и определя основните насоки на политическата дейност на организацията. Тя може да решава всички въпроси от общинска компетентност, ако тези решения не противоречат на решения на национални органи и структури. Нейните решения са задължителни за всички структури, органи и членове на територията на общината, както и за групата общински съветници на СДС.

          Чл. 47. /1/ Общинска конференция се свиква веднъж на 2 /две/ години с решение на Общинския съвет. Извънредна общинска конференция може да свикат общинският съвет или висшестоящи органи на СДС, по правилата предвидени в Устава.

          /2/ Отчетно изборна общинска конференция се свиква до 3 /три/ месеца след провеждане на местни избори в общината.

          Чл. 48. Общинската конференция по чл. 47, ал.2 избира председател, до 5 заместник председатели на общинската организация, и до 10 /десет/ пряко избираеми членове на общинския съвет.

РАЗДЕЛ 2. Общински съвет

          Чл. 49. /1/ Общинският съвет /ОС/ е политически орган на СДС на територията на общината в периода между общинските конференции. Решенията на общинския съвет са задължителни за всички органи и структури на СДС на територията на общината, всички членове на СДС и групата на общинските съветници на СДС.

          /2/ Общинският съвет:

          а/ свиква общинската конференция, като датата за отчетно изборна общинска конференция се съгласува с Главния секретар на СДС;

          б/ по предложение на председателя на общинската организация, избира секретар на ОС;

          в/ избира председател на общинския щаб за избори;

          г/ приема годишния бюджет на организацията и отчета за неговото изпълнение;

          д/ приема годишния отчет на председателя на общинската организация;

          е/ приема периодичните отчети на председателя на групата на общинските съветници;

          ж/ взема решения, задължителни за групата общински съветници;

          з/ взема решения по глава ДЕСЕТА – “ПРАВИЛА ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ” от Устава;

          и/ взема решение за учредяване и закриване на клубове на СДС на територията на общината, в съответствие с правилата, предвидени в устава и правилниците на СДС;

й/ свиква изборни събрания на структурите на СДС на територията на общината;

          к/ взема решение по всички въпроси, които касаят организацията и не са от компетентността на общинската конференция и/или висшестоящите органи на партията.

          Чл. 50. /1/ Общинският съвет се състои от следните членове с право на глас:

          а/ Председател, до пет заместник-председатели и секретар;

          б/ председателите на клубовете на СДС на територията на общината; при невъзможност да присъства, председателят на съответния клуб може да бъде заместван от друг представител на клуба, излъчен с негово решение;

          в/ пряко избрани членове на ОС от общинска конференция;

          г/ общинските съветници – членове на СДС;

          д/ кмета на общината – член на СДС;

          е/ бивши председатели на ОС, ако са с непрекъснато членство в СДС;

          /2/ Общинският съвет със свое решение може да привлича в работата си и други лица, които го подпомагат в дейността му.

          Чл. 51. Редовните заседания на общинския съвет се провеждат най-малко 2/два/ пъти на 2 /два/ месеца и се свикват от председателя.

          Чл.52. Извънредни заседания се свикват от председателя на Общинския съвет, по искане на една трета от членовете му, в едноседмичен срок от постъпване на искането.

          Чл. 53. След изтичане на срока по чл. 52, ако заседанието не бъде свикано от Председателя, то се свиква от вносителите на искането или от областния секретар и се провежда в 7 /седем/-дневен срок.

          Чл. 54. Председателят на групата общински съветници на СДС се избира и освобождава от групата по предложение на Общинския съвет на СДС.

РАЗДЕЛ 3. Председател и заместник-председатели на Общинска организация

          Чл. 55. Председателят на общинската организация ръководи дейността на Общинския съвет и представлява Съюза на демократичните сили пред всички юридически и физически лица на територията на общината. Осъществява и отговаря за стопанисването на материалната база, собственост или предоставена на партията на територията на общината. В негово отсъствие или по определени от него задачи, той се замества от заместник­ председател или от секретаря на Общинския съвет по ред, определен от него или от Общинския съвет.

          Чл. 56. /1/ Мандатът на председателя, зам. председателите и секретаря на общинската организация е 4 /четири/ години.

          /2/ Мандатът на председателя и зам. председателите на общинската организация се прекратява предсрочно:

          а/ при оставка;

          б/ в случаите предвидени в глава ТРЕТА – “ЧЛЕНСТВО”, раздел 4;

          в/ с решение на Общинския съвет, с мнозинство от две трети от членовете му по списъчен състав;

          г/ при смърт;

РАЗДЕЛ 4. Секретар на ОС

          Чл. 57 /1/ Секретарят на Общинския съвет отговаря за дейността на структурите и органите на СДС на територията на общината в съответствие с устава, правилниците и решенията на Общинския съвет и висшестоящите органи и осъществява контрол върху легитимността, състава и дейността на структурите на СДС в общината. Отговаря за документооборота, отчетността и финансовия контрол на структурата. В дейността си, е в пряко взаимодействие с главния секретар на СДС.

          /2/ Създава и поддържа общинска база данни, която съдържа: списък на местните структури, списък на членовете, списъци с регистрирани привърженици (доброволци, застъпници) на СДС. Изпълнява и други функции предвидени в Устава и Правилника за приложението му.

          /3/ Предлага на Общинския съвет служители за назначаване към общинските органи и структури, съгласно щатното разписание.

          /4/ Мандатът на секретаря на общинската организация се прекратява предсрочно:

          а/ при оставка;

          б/ случаите предвидени в глава ТРЕТА – “ЧЛЕНСТВО”, раздел 4;

          в/ с решение на Общинския съвет.

          г/ при смърт.

РАЗДЕЛ 5 Общинска комисия за вътрешни избори

          Чл.58 (отм.).

          Чл. 59 (отм.).

РАЗДЕЛ 6. Клубове

          Чл. 60. /1/ Клубът е основна структура на СДС.

          /2/ Клубовете на СДС могат да бъдат местни и съюзни.

          /3/ Местните клубове са структури на СДС. Те се състоят най-малко от десет /10/ члена.

          /4/ Съюзните клубове са структури на националните съюзи към СДС. Те се състоят най-малко от десет /10/ члена. Вътрешно клубната им дейност се регламентира от разпоредбите на устава на СДС и правилниците на съответните съюзи. Всеки съюз може да има само един клуб на територията на една община.

          Чл. 61. /1/ Инициатива за учредяване на нов клуб могат да предприемат:

          а/ Общинския съвет на СДС;

          б/ не по-малко от 10 пълнолетни граждани на общината, желаещи да членуват в СДС, които чрез председателя на Общинската организация подават общо заявление до Общинския съвет, придружено от заявленията им и анкетните им карти.

          Чл. 62. Събранието на клуба се състои от всички негови членове. То се свиква минимум 2 /два/ пъти на 2 /два/ месеца. Извънредни събрания се свикват от председателя на клуба или по искане на поне 1/3 от членовете в едноседмичен срок от постъпването на искането. Събрание на клуба може да свика всеки висшестоящ орган на СДС.

          Чл. 63. Ръководството на клуба се състои от председател и секретар. Клубовете могат да избират и заместник-председател.

          Чл. 64. /1/ Председателят на клуба го ръководи и представлява пред структурите на СДС.

          /2/ Председателят се избира от общото събрание на клуба. За този избор важат правилата на глава ТРИНАДЕСЕТА – “ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА” от Устава като датата за провеждането му се съгласува с Общинския секретар.

          /3/ Мандатът на председателя на клуба е 4 /четири/ години.

          /4/ Мандатът на председателя се прекратява предсрочно:

          a/ при оставка;

          б/ в случаите предвидени в глава ТРЕТА – “ЧЛЕНСТВО”, раздел 4;

          в/ при гласуване на недоверие от членовете на клуба, при спазване изискванията на глава ТРИНАДЕСЕТА – “ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА” на настоящия Устав;

          г / при смърт.

          Чл. 65. /1/ Секретарят на клуба отговаря за документацията и финансите на клуба.

          /2/ Секретарят на клуба се избира от събранието на клуба по предложение на председателя на клуба.

          /3/ Мандатът на секретаря на клуба е 4 /четири / години.

          /4/ Мандатът на секретаря се прекратява предсрочно:

          a/ при оставка;

          б/ в случаите предвидени в глава ТРЕТА – “ЧЛЕНСТВО”, раздел 4;

          в/ при гласуване на недоверие от членовете клуба, при спазване изискванията на глава ТРИНАДЕСЕТА – “ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА” на настоящия Устав;

          г/ при смърт.

РАЗДЕЛ 7. Секции

          Чл. 66. /1/ Секция на СДС може да се създаде с решение на Общински Съвет на територия, на която има по-малко от десет члена и няма клуб на СДС . Техният състав е от 3 /трима/ до 9 /девет/ члена.

          /2/ Събранието на секцията се състои от всички нейни членове. Събранието избира председател на секция.

          /3/ Членовете на секцията отчитат членският си внос пред секретаря на общинската организация.

          Чл. 67. Председателят на секция е член на Общинския съвет с право на съвещателен глас.

          Чл. 68. Ако редовно отчетените членове на секцията в продължение на 6 /шест/ месеца са 10 /десет/ или повече, с решение на Общинския съвет, тя се реорганизира в клуб.

РАЗДЕЛ 8. Представителство

          Чл.69/1/ В населени места, където СДС няма изградени клуб или секция, представителството на партията се реализира от представител, член на СДС, упълномощен от общинския съвет, по предложение на председателя на организацията.

          2/ Представителят е член на Общинския съвет с право на съвещателен глас.

ГЛАВА ДЕВЕТА – ОРГАНИ И СТРУКТУРИ В ОБЩИНИТЕ С РАЙОННО ДЕЛЕНИЕ

          Чл. 70. /1/ В градовете с районно деление, на територията на районите се изграждат районни структури, приравнени на общинските структури на СДС описани в глава ОСМА – “ОБЩИНСКИ ОРГАНИ И СТРУКТУРИ” от Устава.

          /2/ В градовете с районно деление СДС има градски съвет /ГС/

          /3/ Градският съвет на София град е със статут на областен съвет.

          Чл. 71. /1/ Градският съвет е политически орган на СДС на територията на градовете с районно деление. Решенията на градския съвет са задължителни за всички органи и структури на СДС на територията му, всички членове на СДС и групата на общинските съветници на СДС.

          /2/ Градският съвет:

          а/ избира председател и до 7 /седем/ заместник-председатели измежду състава на ГС;

          б/ по предложение на председателя избира секретар на ГС;

          в/ избира председател и членове на Градски щаб за избори;

          г/ приема годишния отчет на председателя на ГС;

          д/ приема периодичните отчети на председателя на групата на общинските съветници и кмета на общината; взема решения, задължителни за групата общински съветници;

          е/ взема решения по глава ДЕСЕТА: “ПРАВИЛА ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ“ от Устава;

          ж/ свиква събрания на структурите на СДС на територията на града;

          з/ взема решение по всички въпроси, които се отнасят до организацията и не са от компетентността на висшестоящите органи на партията.

          /3/ Членове на градския съвет с право на глас са:

          а/ Председателя на ГС, зам. председателите и секретаря на ГС;

          б/ председателите на районни съвети;

          в/ общинските съветници, кмета и районните кметове – членове на СДС;

          г/ Представители на районните организации, който се разпределят между районните организации на база изборни резултати, определени по методиката на чл. 13, ал. 4 от Устава на СДС. Броят представители за разпределяне на база изборни резултати е: за София – 50 представители, за Пловдив – 12, за Варна – 10. Те трябва да са членове на съответната районна организация и се избират от районния съвет на СДС или от общото събрание на районната организация на СДС. В случай, че измежду тях бъдат избрани председател, заместник председатели или секретар, квотата на съответния район не се допълва.

          д/ председателите на градските организации на националните съюзи към СДС.

          е/ председателя на ГЩИ;

          ж/ за Пловдив – народните представители членове на СДС, избрани от многомандатен избирателен район Пловдив град;

          з/ за София – народните представители – членове на СДС, избрани от 23-ти, 24-ти и 25-ти многомандатни избирателни райони;

          /4/ Градският съвет със свое решение може да привлича в работата си и други лица, които го подпомагат в дейността му.

          /5/ Редовните заседания на градския съвет се провеждат най-малко 1/един/ път на 2 /два/ месеца и се свикват от председателя.

          /6/Извънредни заседания се свикват от председателя на ГС, по искане на една трета от членовете му в три дневен срок от постъпване на искането.

          /7/ След изтичане на срока по ал. 6, ако заседанието не бъде свикано от Председателя на ГС, то се свиква от вносителите на искането или от Главния секретар и се провежда в 7 /седем/-дневен срок.

          /8/ Мандатът на зам. председателите и секретаря е 4 /четири/ години.

          /9/ Мандатът на зам. председателите и секретаря се прекратява предсрочно:

          a/ при оставка;

          б/ при гласуване на недоверие от ГС;

          в/ в случаите предвидени в глава ТРЕТА – “ЧЛЕНСТВО”, раздел 4;

          г/ с насрочването на избор за заместник председатели и секретар;

          д/ при смърт;

          Чл. 72. /1/ Председателят на групата общински съветници на СДС се избира и освобождава от групата, по предложение на Градския съвет на СДС.

          Чл. 73. /1/ Председателя и заместник председателите на Градския съвет в София се избират от Градския съвет, измежду състава му като датата на провеждане на избора се съгласува с НИС.

          /2/ Председателят и заместник председателите в Пловдив и Варна се избират от Градската конференция, в която участват всички членове на организацията с право на глас като датата и на провеждане се съгласува с НИС;

          /3/ Председателят ръководи дейността на ГС и представлява Съюза на демократичните сили пред всички юридически и физически лица на територията на общината. В негово отсъствие или по определени от него задачи, той се замества от заместник-председател или от секретаря на ГС по ред, определен от председателя.

          /4/ Мандатът на председателя на ГС е 4 /четири/ години.

          /5/ Мандатът на председателя на ГС се прекратява предсрочно:

          а/ при оставка;

          б/ при гласуване на недоверие от ГС с мнозинство половината от членовете му по списъчен състав, плюс един;

          в/ с насрочването на избор за председател;

          г/ в случаите предвидени в глава ТРЕТА – “ЧЛЕНСТВО”, раздел 4;

          д/ при смърт.

          Чл. 74. /1/ Секретарят на ГС отговаря за документацията, финансовата отчетност и имуществото на ГС.

          /2/ Назначава служителите към градските органи и структури, съгласно щатно разписание одобрено от ГС и сключва договори с извънщатните сътрудници.

          Чл. 75.(отм.)

ГЛАВА ДЕСЕТА

ПРАВИЛА ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

          Чл. 76 Всеки гражданин притежаващ избирателни права в съответствие с Конституцията и законите на Република България и приемащ политическите принципи, ценности, задачи и програма на СДС, има право да заяви своето желание да бъде кандидат на СДС, за всяка изборна позиция в изборите за президент, народно събрание, органи на местно самоуправление и изборни длъжности в европейските структури.

          Чл. 77 Всички кандидати на СДС за президент и вицепрезидент, народни представители, изборни длъжности в европейските структури, кметове и общински съветници трябва да преминат през предвидените в този устав процедури за номинация.

          Чл. 78 Процедурите за номинация са:

          – Номиниране;

          – Избор.

Чл. 79 Всеки кандидат за публична длъжност издигнат от СДС попълва заявление за съгласие, декларация и анкетна карта по образец и ги подава до органа, предвиден да номинира за съответната длъжност.

Чл. 80. Органи номиниращи кандидати за съответната длъжност са:

1. за президент и вицепрезидент – НС със свое решение по предложения от структурите на СДС, изготвя и предлага списък с номинации;

2. за представители в Европейския парламент – НС със свое решение по предложения от структурите на СДС, изготвя и предлага списък с номинации;

3. за народни представители – във всеки МИР областните съвети със свое решение по предложения от общинските съвети /ОС/ и клубовете на своята територия изготвя и предлага проекто листа с кандидати.

          4. за кметове и общински съветници – ОС със свое решение по предложения от клубовете на своя територия изготвя и предлага списък с номинации за кметове и проекто листа с номинации за съветници.

Чл. 81. Кандидатите, предложени и неноминирани от съответния орган, могат да подадат писмена жалба в седемдневен срок от датата на решението в КС, който в същия срок се произнася окончателно.

Чл. 82. Органи избиращи кандидати за съответната длъжност са:

1. за президент и вицепрезидент – НС със свое решение избира кандидат за президент и вицепрезидент;

2. за представители в Европейския парламент – НС със свое решение избира кандидат за съответната длъжност;

3. за народни представители – НС със свое решение одобрява предложените от ОблС проекто листи;

4. за кметове и общински съветници – ОблС със свое решение избира кандидати за кметове и одобрява предложените листи за съветници за общините на територията на областта;

Чл. 83. Кандидатите, номинирани и неизбрани от съответния орган, могат да подадат писмена жалба в три дневен срок от датата на решението в КС, който в същия срок може да предложи на НС провеждане на нов избор.

Чл. 84. /1/ НС определя срокове за номиниране и определя критерии, на които да отговарят кандидатите за изборни длъжности за всички европейски, национални и местни избори.

            /2/ ОблС и ОС могат да определят допълнителни критерии освен тези по ал. 1 при избори за местна власт.

            /3/ при частични местни избори сроковете за номинации се определят от ОС, след съгласуване с НИС.

          Чл. 85(отм.)                 

          Чл. 86(отм.)

          Чл. 87. Резултатите от избора по чл. 82 са окончателни за определянето и подреждането на кандидатите.

          Чл. 88. Изключения от тези правила се допускат само в хипотезата на предварително сключено и одобрено по надлежния ред коалиционно споразумение. При подобна хипотеза, местата предвидени в коалиционното споразумение за СДС, се заемат от кандидатите на партията според резултатите от вътрешнопартийните избори.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА – ФИНАНСИРАНЕ НА ПАРТИЯТА

          Чл. 89. /1/ СДС се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.

          /2/ Собствените приходи на СДС са приходите от:

          а/ членски внос;

          б/ собствени недвижими имоти;

          в/ дарения и завещания от физически лица; г/ лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на закона;

          д/ издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио-и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание.

          e/ приходи от фондонабиращи прояви.

          ж/ други не забранени от закона източници.

          /3/ Приходите от държавна субсидия се разпределят между Централата на партията и областните организации по схема определена от Националния съвет.

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА – ПОДПОМАГАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

/ОТМЕНЕНА/

 

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА – ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

          Чл. 92. /1/ Всеки орган или структура на СДС взема решения при кворум повече от половината от членовете му с право на глас. Решенията на всички органи се вземат с повече от половината от действителните подадени гласове, освен ако в Устава не е предвидено друго.

          /2/ Свикването на заседание на колективен орган, трябва да е обявено най-малко 1 /един/ ден предварително. Неразделна част от обявата за свикване е проект за дневен ред.

          /3/ Заседанията на всички органи и структури се протоколират. Протоколите са достъпни за всички членове, освен в случаите когато има изрично противоположно решение.

          /4/ при провеждане на заседания на НК, НС, ГС, ОК, ОС, както и при регионално делегатско събрание, ако в обявения ден и час не е налице необходимият кворум, заседанието се отлага с 1 /един/ час.  Ако след изтичането му отново не е налице необходимият кворум, заседанието се провежда и може да взима решения, ако присъстват най-малко една трета от членовете с право на глас.

          /5/ При избор на членове на колективни органи, за избрани се считат получилите най-много гласове.

          /6/ При персонален избор, ако за определен изборен пост има двама или повече кандидати и никой от тях не е получил повече от половината от действителните гласове, между двамата кандидати с най-висок резултат се провежда балотаж.

          /7/ Всеки редовен член на СДС има право на един глас. Гласуването е явно. Във всеки конкретен случай явното гласуване може да се замени с тайно.

          /8/ Членовете на КС не могат да заемат други изборни длъжности в органите и структурите на СДС. Членовете на КС не могат да бъдат членове с право на глас в НС, Областен, Градски, Общински (районен) Съвети на СДС.

          /9/ Членовете на КС могат да се кандидатират за изборни длъжности, ако са напуснали заеманите от тях длъжности към момента на кандидатиране.

          /10/ Лицата, които заемат административни длъжности в партията, не могат да бъдат членове с право на глас в Национални органи на СДС. Същите могат да се кандидатират за членове на Национални органи на СДС, ако са напуснали заеманите от тях административни длъжности към момента на кандидатиране. Административни са всички длъжности в партията, които са платени.

          Чл. 93. /1/ Всеки орган и структура на СДС подържа архив, който е достъпен за всеки негов член.

          /2/ Всеки орган, структура или член на партията може да изразява мнения и да прави предложения до други структури и органи на партията.

          /3/ Ако органът или структурата са сезирани писмено и са постоянно действащи, те са длъжни да отговорят в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни. Ако заседават периодично – най-късно след второто си редовно заседание.

          Чл. 94. /1/ Председателят на СДС, председателите на областни съвети, председателите на общински съвети (респективно РС, ГС), председателя на КС, председателите на националните съюзи, председателите на клубове, могат да заемат една и съща длъжност последователно не повече от 8 /осем/ години.

          /2/ Правилата по ал. 1 не се отнасят за председателя на СДС, ако той е избран за министър-председател на Република България, за времето през което заема този пост.

          /3/ Правилата по ал. 1 не важат за мандат, когато съответният кандидат бъде избран с повече от 3/4 от членовете с право на глас на съответния форум.

          /4/ При подаване на оставка от Председателя на СДС, председателите на КС, ОблС, ГС, ОС, РС, национални съюзи или клубове, лицето което временно изпълнява правомощията им до избирането на нов титуляр за поста им се избира от съответния оправомощен орган по Устава. Изборите за такъв се провеждат не по-късно от три месеца от подаването на оставката.

 

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА – ПРИЗНАТИ ОРГАНИЗАЦИИ

          Чл. 95. /1/ По предложение на НИС, НС дава статут на призната организация на политически, браншови и синдикални организации и организации с нестопанска цел.

          /2/ Този статут се придобива след споразумение със съответната организация, според което двете организации си поставят общи цели и се задължават да предприемат общи действия за постигането им.

          /3/ Членовете на признати организации могат да участват в организационни и политически прояви на СДС.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

          §1. Измененията в настоящия Устав влизат в сила незабавно след приемането им от XXII Националната конференция;

§2. Избраните общински и областни структури на СДС към момента на влизане в сила на измененията на настоящия Устав продължават да действат в досегашния си състав и след измененията в него, а привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на настоящия устав незабавно след приемането му от Националната конференция;

§3. Всички органи и структури на СДС, с изключение на общинските и областните такива, привеждат състава и дейността си в съответствие с разпоредбите на настоящия устав незабавно след приемането му от Националната конференция. Общинските и областните структури привеждат състава си в съответствие с разпоредбите на настоящия устав, в срок, определен от НС на СДС, незабавно след вписването на измененията в него от СГС.

§4. Четиридесет и пет дни преди национални конференции, избори за евродепутати, избори за народни представители и избори за общински съветници и кметове на общини, да не се извършват промени в националните, областните и общинските ръководства на СДС.

 


 

Ustav SDS XXII Nacionalna Konferencia