thumb

Член на КС на СДС бе избран за зам. главен редактор на официалното издание на студентите от ЕНП

Висшият форум на студентската организация на Европейската народна партия прие и повече от 10 позиции, становища и пре...

thumb

СДС почете жертвите на тоталитарните режими

Румен Христов подчерта, че трябва да се отдава почит на всички жертви на тоталитарните режими, независимо дали са лев...

thumb

Да си спомним за Александър Божков !

Днес се навършват 10 години, откакто ни напусна

thumb

Ръкводството на СДС ще почете Деня на памет за жертвите на тоталитарните режими

На 23 август от 11 часа ще поднесат венец и цветя на Мемориала в градинката на НДК

Цели и приоритети

ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ НА СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

 

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

СДС има една ясна ценност – отстояване на дясното!

Като мислене, като действие, като визия

 за настоящето и бъдещето!

Какво е дясното?

Първо и най-важно – дясното е свобода!

Дясното е инициатива, традиция и законност!

Смисълът на дясната политика е да осигури тази свобода

 чрез ясни правила.

Без странични зависимости, без страхове, без компромиси!

 

НАШАТА ПОЛИТИКА

Основа на дясното е работещата, активна, предприемчива средна класа. Тази, която в момента е сведена до 20% от обществото ни. Тя е приоритет в нашата политика. Ние облекчаваме всички режими, които спъват предприемчивостта. Ние активираме добрите закони и премахваме дублиращите се длъжности в администрацията. Ние гарантираме назначенията чрез професионални конкурси, а не чрез лични и политически услуги.

Ние издигаме като национален приоритет развитието

на българската икономика и увеличаването на доходите!

Всички проблеми в България се дължат

на слабо работещата икономика и на ниските приходи в бюджета!

 

I. Икономика

 • Насочваме всички управленски политики за бизнеса в България към изграждането на по-добра среда в сравнение с европейските и световните икономики.
 • Запазваме плоския данък като гаранция за висока събираемост, противодействие на корупцията и борба със сивата икономика;
 • Облекчаваме данъчната политика като процедури – по-прости, по-кратки, по-ясни;
 • Влизаме в Еврозоната и прекратяваме Валутния борд като гаранция за икономически растеж;
 • Въвеждаме минимално почасово заплащане по браншове;
 • Премахваме „минималната работна заплата”, като запазваме минималните прагове за осигуряване и самоосигуряване  по браншове;
 • Съкращаваме режимите и процедурите във всички сектори. Преминаваме от разрешителни към уведомителни процедури;
 • Приемаме Закон за частния фалит;
 • Приемаме икономически стимули за износителите и фирмите, създаващи иновативни продукти.
 • Облекчаваме режима на кредитиране чрез изграждане на взаимоспомагателни каси и регламентиране дейността на кредитните кооперации.

  

II. Образование  и наука

 • Увеличаваме рязко /до 6%/ бюджета за образование и наука за сметка на бюджетите на МВР и държавния административен апарат;
 • Поставяме учителя в центъра на системата на основното и средното образование и му гарантираме финансова независимост от броя учениците;
 • Предлагаме специална политика за работа с настоятелствата с цел насърчаване връзката между училището и родителите;
 • Осигуряваме 300 000 таблета  за българските училища;
 • Оптимизираме броя на университетите и програмите им с цел поне две български висши училища да влязат в топ 100 на световните университети;
 • Регламентираме включването на бизнеса в образователния процес и развитието на учебните програми;
 • Развиваме научни области, чиито резултати са практически приложими.

 

III. Здравеопазване

 • Премахваме монопола на Здравната каса чрез създаване на конкурентни Здравни каси. По аналог с пенсионната система ще въведем дълго отлагания „втори стълб“ – доброволно осигуряване с реален избор между конкуриращи се здравни фондове;
 • Предлагаме младите лекари да бъдат зачислявани за специализация по месторабота (да имат всички права на лекари в лечебните заведения – заплата, осигуровки, отпуски и др.);
 • Привеждаме в реално действие принципа „парите следват пациента”, като гарантираме на пациентите свободен избор на лечебно заведение, конкуренцията между лечебните заведения и техния достъп до обществено финансиране при равни права и задължения;
 • Изваждаме разходите за Спешна помощ от Здравната каса и приемаме специален Закон за спешната помощ;
 • Възстановяваме договорното начало между Здравноосигурителните  каси и Българския лекарски съюз с арбитър Министерство на здравеопазването, като това договаряне ще определя цените на всяка медицинска дейност;
 • Провеждаме прозрачна лекарствена политика, като поверим контрола по изпълнението ѝ на неправителствени и пациентски  организации;
 • Провеждаме структурна реформа за премахване на отдели с дублиращи се функции.

 

 IV. Околна среда,климат, гори и води

 • Въвеждаме строг контрол върху защитените територии. Премахваме незаконните строежи в защитените зони и територии;
 • Изискваме възстановяване на увредената природа до естественото ѝ състояние;
 • Утвърждаваме в национален мащаб системи за разделно събиране на отпадъци;
 • Ускоряваме процеса на изграждане на регионални депа за битови отпадъци и премахване на нерегламентираните сметища;
 • Променяме системата за формиране на такса смет, така че да бъде на база генерираното количество отпадъци;
 • Увеличаваме площта на горите;
 • Премахваме монополите в ползването на горския ресурс;
 • Ускоряваме изграждането на пречиствателни  станции за отпадни води и канализационна мрежа с цел намаляване на загубите на вода (в момента е над 60%).

 

V. Земеделие и храни

 • Задължаваме големите вериги супермаркети да включат в асортимента си минимум 50% българска продукция;
 • Облекчаваме условията за коопериране на дребните земеделски производители за по-пълно ползване на европейски субсидии;
 • Въвеждаме ограничителни мерки на субсидирането до 15 000 дка  и горна граница на собствеността, диференцирана по региони;
 • Създаваме Национална генна  банка за съхранение на местни сортове земеделски култури и породи животни;
 • Възстановяваме съществуващите и изграждаме нови напоителни системи в земеделски райони с трайна тенденция към засушаване;
 • Усъвършенстваме технологиите за отглеждане на култури в условията на засушаване и воден дефицит;
 • Стриктно регулираме индустриалния риболов, вкл. чрез временни забрани върху риболова на определени видове със стопанска значимост;
 • Създаваме работещ Гаранционен фонд в земеделието, като намаляваме размера на банковата гаранция при субсидиране на проекти.

  

VI. Съдебна система и правов ред

 • Организираме широк обществен дебат за промени в конституцията, който да доведе в следващите две години до последното в историята на България Велико народно събрание;
 • Предлагаме пряк избор на съдии и регламентираме лобизма;
 • Елиминираме възможността за политическо вмешателство в съдебната власт чрез избор на представители от парламентарните квоти с мнозинство от 2/3 от народните представители;
 • Търсим отговорност от магистрати, по чиито решения България е била осъдена да заплати обезщетения от международните съдилища;
 • Въвеждаме забрана за извършване на съдебно-процесуални действия срещу граждани без предварително уведомяване със срок, позволяващ да се вземат адекватните мерки за представяне в съда;
 • Предлагаме нов законодателен ред за помилванията, със силно увеличена гражданска квота при взимането на окончателно решение.

 

VII. Социална политика

 • Насърчаваме раждаемостта до трето дете включително чрез нова и адекватна политика в областта на социалното подпомагане;
 • Въвеждаме бонусна система за всички социални помощи и услуги, обвързана с редовно посещение и резултати от учебните занятия на децата и младежите;
 • Поставяме Сребърния фонд под контрола на БНБ;
 • Привеждаме селските пенсии в съответствие тези на работниците и служителите;
 • Осигуряваме домашен социален патронаж в отдалечените селски и планински райони.

 

VIII. Култура

 • Постигаме консенсус за изработване на Национална културна стратегия 2020;
 • Превръщаме материалното и нематериалното културно наследство в национален продукт;
 • Обвързваме културното законодателство с данъчната и осигурителната система;
 • Създаваме единен фонд за популяризиране на българската култура по света;
 • Създаваме единна акредитационна институция, управляваща авторските права в България;
 • Децентрализираме управлението и финансирането на регионалните културни продукти;
 • Лобираме  за общоевропейски Закон за културното и историческо наследство.

 

IX. Отбрана

 • Обновяваме образователния и учебен процес на воинския състав с цел удължаване на професионалния живот на заетите в сферата на отбраната чрез преквалификация за гражданска професия;
 • Въвеждаме задължителни консултативни съвети при закупуване на военна техника;
 • Възлагаме новите военни разработки на български научни организации и фирми от българската отбранителна индустрия.

 

X. Вътрешен ред и сигурност

 • Променяме законовия  статут за неизбежната самоотбрана, като разширяваме полето на защита и премахваме текстовете за „пропорционалност” на защитата спрямо нападението, даваме право за използване  на всички средства в рамките на закона за предотвратяване на грабеж;
 • Предлагаме превенцията  да бъде цел и основна форма на дейност на органите на МВР  с цел спешно ограничаване на битовата престъпност;
 • Въвеждаме „Горска полиция” и защита на земеделската продукция.

 

XI. Гражданско общество

 • Променяме Закона за референдумите, като въвеждаме електронни референдуми;
 • Предлагаме нов Избирателен кодекс с въвеждане на електронно и предварително гласуване;
 • Отзоваваме лица на изборни длъжности при злоупотреба с доверието на избирателя;
 • Предлагаме пряк обществен достъп до всички документи и процедури за пълна прозрачност на работата на държавните институции;
 • Въвеждаме индивидуална наказателна и имуществена отговорност на членовете на колективни органи, вземащи решения (Министерски съвет, общински съвети и др.) за разпореждане с имущество, природни и финансови ресурси, при констатирано накърняване на обществения интерес или престъпление, освен ако не са гласували „против” взетото решение;
 • Въвеждаме наказателна отговорност при незаконосъобразни решения на администрацията, водещи до увреждане на околната среда, природните ресурси и човешкото здраве.

 

XII. Спорт

 • Връщаме масовия спорт в ежедневието на българите;
 • Въвеждаме допълнителни часове по спорт като извънкласна дейност;
 • Предлагаме данъчни облекчения за фирми и организации, подпомагащи масовия спорт.

 

 XIII. Деца, Младеж и Емиграция

 • Насърчаваме младежката заетост чрез активизиране на стажантските програми и данъчни облекчения за работодатели при наемане на лица без трудов стаж;
 • Облекчаваме режима на кредитиране на младите предприемачи;
 • Насърчаваме младите хора за придобиване на нова квалификация, съобразена с пазарните условия и европейските изисквания.

 

XIV. Енергетика

 • Трансформираме ДКЕВР от придатък към Министерски съвет  в представителен национален обществен орган;
 • Търсим съдебна отговорност на всички лица, сключили дългосрочните договори, довели до високите цени на тока;
 • Предлагаме строг обществен контрол на разходите на всички ЕРП;
 • Въвеждаме свободен енергиен пазар;
 • Постигаме консенсус за приемане на 20-годишна Национална стратегия като гаранция за енергийна независимост и сигурност.

 

 

XV. Туризъм

 • Създаваме Министерство на туризма;
 • Развиваме екологичен, културен, спортен, поклоннически и селски туризъм;
 • Създаваме Национален регистър на туристическите атракции и продукти;
 • Създаваме ефективен Закон за устройство на Черноморското крайбрежие;
 • Даваме „особен” статут на курортните селища у нас за избягване на уеднаквяването в изискванията за строителство в градовете и курортите;
 • Съкращаваме сроковете за обработка на документи в туризма от 14 дни на 24 часа;
 • Въвеждаме нови програми за професионалното обучение на кадри в областта на туризма.

 

XVI. Администрация и електронно правителство

 • Премахваме квотния (партиен) принцип на излъчване на членовете на Сметната палата и разширяваме обхвата на нейните правомощия;
 • Засилваме превантивния контрол на администрациите;
 • Създаваме независим публичен орган по вътрешен контрол и одит;
 • Въвеждаме електронно правителство и електронна община като средство за ограничаване възможностите за натиск върху гражданите от страна на администрацията;
 • Намаляваме и оптимизираме административния апарат.

 

XVII. Регионална политика и местно  самоуправление

 • Изграждаме второ изборно ниво на самоуправление, разположено между общинската и централната власт – Изборност на областните управители;
 • Създаваме цялостна политика за интегрирано териториално развитие на България;
 • Въвеждане на регионални програми с национално и европейско финансиране;
 • Връщаме избора на районни кметове, районни общински съвети и им даваме правомощия на първостепенни разпоредители на бюджета;
 • Приемаме Закон за София.

 

XVIII. Външна политика

 • Защитаваме адекватно правата и интересите на българските граждани и българите по света;
 • Изграждаме стратегия на Балканските страни за единна политика в ЕС;
 • Провеждаме активна политика за присъединяване към Шенгенското  пространство.

 

 • XIX. Транспорт, информационни технологии и съобщения
 • Предлагаме пакет от мерки за обновяване, модернизация и разширяване на железопътната база с бърз, евтин и екологичен вътрешен и интермодален транспорт;
 • Предлагаме промени в Закона за движение по пътищата, които гарантират бързо и ефективно  ограничаване на „войната” по пътищата;
 • Създаваме единна стратегия за активно развитие на велосипедния транспорт;
 • Създаваме стратегия за зелен обществен транспорт, която включва мерки за стимулиране развитието на градския електротранспорт;
 • Променяме данъчната и винетна тарифа за товарни и леки автомобили въз основа на отделяното количество на въглеродните емисии от превозното средство.

  

XX. Права на човека

 • Ще проведем референдум за тютюнопушенето;
 • Предлагаме наказателна отговорност за длъжностни лица, накърнили правата на гражданите;
 • Инкриминираме случаите на физическо и психическо насилие на основание раса, пол, възраст, етнос, националност, религия, здравословно състояние, политически убеждения, сексуална ориентация и др.;
 • Предлагаме предоставянето на българско гражданство да става след задължителен изпит по български език и история на България, включително и за кандидатите с български произход.

 

XXI. Европейски политики

 • Провеждаме политика за изравняване на субсидиите за България  с тези на старите страни членки на ЕС;
 • Премахваме държавните субсидии за замърсяващи производства;
 • Провеждаме активна политика за интеграция на Западните Балкани в ЕС  и НАТО  и за развитие на европейските коридори.