Правилник за приложение на Устава

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА УСТАВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ С този Правилник се уреждат всички отношения в СДС, които съгласно Устава на СДС трябва да бъдат уредени с правилник за приложение към него. а/ Предвидените в Устава на СДС правилници, уреждащи дейността на органи на СДС, се предлагат от съответния орган. б/ Правилниците по чл.38 от Устава на СДС се предлагат за утвърждаване от НС на СДС от ръководството на националния съюз. в/ Всички правилници, касаещи дейността, органите и структурите на СДС се съгласуват с НИС преди да бъдат внесени за разглеждане от НС. /2/ За заседанията на органи и структури на СДС, членовете с право на глас за конкретния форум, трябва да бъдат надлежно уведомени за датата, мястото и часа на заседанието от председателя или секретаря на съответния орган или структура. а/ Подготовката на материалите за разглеждане на заседание на орган или структура на СДС се осъществява от секретаря на съответния орган или структура, или от упълномощени от него лица. Същият съставя проект за дневен ред на заседанията и го предлага за утвърждаване на съответния председател. Дневният ред се гласува на заседанието на органа. Предложения по дневния ред, постъпват до съответния секретар в срок до 3 дни преди датата на заседанието. б/ За всички заседания на органи и структури на СДС се води протокол и присъствен списък. За организирането на водене на протокол и присъствен списък отговаря секретарят на съответния орган или структура. Същият води архив от присъствените листове и протоколите, както и регистър на взетите решения на органа или структурата. в/ Секретарят на съответния орган на СДС поддържа регистър за членския състав и структурите на СДС, за които отговаря и регистър за платения членски внос, които се актуализират на всеки 3 месеца. г/ Секретарите на съответния орган или структура на СДС съхраняват печата и документацията на организацията. д/ За провеждане на отчетно – изборни общински конференции е необходимо членовете на СДС, които ще участват в тях с право на глас, да отчетат членския си внос към тримесечието, предхождащо отчетно -изборната конференция, както и да бъдат въведени в електронната база данни на СДС. Списъкът с членовете, имащи право на глас, се заверява от НКСЧ, след проверка в базата данни за платен членски внос. е/ На учредителни и отчетно -изборни събрания на МК или Общинска организация трябва да присъства председател, заместник -председател или секретар от висшестоящ орган. /ж/ За всеки избор на членове на орган на СДС, в срок до тридесет дни от датата на избора, председателят на комисията по мандата и избора или секретарят на съответната органзиация внася извлечение от протокол до Главния секретар на СДС. /з/ Всички членове на СДС имат достъп до протоколите от проведените заседания на структури и органи на СДС в случаите, в които са взети решения, които засягат техни права и задължения. /3/ Разпределението, съгласно методиката по реда на чл.13, ал. 4, т.3 от Устава на СДС, се утвърждава от НИС по предложение на Главния секретар. Закръгляването на числото по чл.13, ал.4, т.3 от Устава на СДС се извършва до първата цифра след десетичната запетая.

Глава 1

 

 

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.2 /1/ Членството в СДС се реализира чрез местните структури на СДС. Приемането се извършва чрез регистрация от секретаря на Общинския съвет. Регистрацията се нанася в регистър за членовете на СДС в съответната община и в електронната база данни на СДС. /2/ Всеки член на СДС има право да се запише в местен клуб по свой избор на територията на общината (района), в която членува. /3/ Членовете на МСДС в общинските организации, след навършване на 35 годишна възраст, подават заявление до секретаря на общинската структура за прехвърляне в МК на СДС на територията на общината по свой избор. Чл.3 Заявлението за приемане на кандидата се обявява от Общинския съвет в помещенията (офиса) му не по­късно от 15 дни след подаването му.

Глава 2

 

 

НАЦИОНАЛНИ СТРУКТУРИ И ОРГАНИ

Чл.4 Постъпилите за разглеждане материали в НИС или НС се разпределят от Председателя и/или Главния секретар на представителите на администрацията или експертните групи за становище и се внасят в НИС или НС за разглеждане. Чл.5 Главният секретар на СДС организира и контролира изпълнението на взетите решения от НИС и НС на СДС. Чл.6 /1/ Главният секретар поддържа регистър за членския състав и структурите на СДС в електронната база данни на СДС за легитимиране и удостоверяване на партийното членство, при защита на личните данни на всички членове и съмишленици; регистър на взетите решения от Областните съвети и Общинските съвети на СДС; регистър за платения членски внос. Горепосочените регистри се актуализират на всеки 3 месеца.

/2/ Пълномощните за представителство на ръководствата на СДС по места пред външни органи и институции се издават от Председателя или Главния секретар на СДС.

/3/ Всички промени в състоянието на структурите, членския състав на база платен членски внос и взетите решения от областен и общински съвет, се докладват на Главния секретар от областните и общински секретари на СДС в срок до 30 дни от възникването им. Чл.7 За изпълнение на задълженията си Главният секретар на СДС може да изисква от председателите и секретарите по области и общини всякаква информация, отнасяща се до тяхната дейност. Чл.8 Заместник-главният секретар, Директорът на ''Организационен отдел'' на СДС и организационните секретари подпомагат дейността на Главния секретар, като могат от негово име да изискват информация от структурите на СДС и да го представляват пред тях по определени от него задачи.

Глава 3

 

ОБЛАСТНИ СТРУКТУРИ И ОРГАНИ НА СДС

Чл.9 /1/ Областният съвет на СДС съставя и актуализира политическата документация на областно и местно ниво,

съдържаща: а/ Информация за всички партии и техните представители на областно и общинско ниво. б/ Политически състав на общинските съвети и начин на функциониране, коалиране и опониране в

местната власт. /2/ Областният съвет изготвя програма за изграждане на структури на СДС, в общините в които няма такива. Програмата се съгласува с НКСЧ. /3/ Председателят на Областния съвет на СДС контролира изпълнението на взетите решения. Чл.10 /1/ За изпълнение на задълженията си секретарят на Областния съвет на СДС може да изисква от председателите и секретарите по общини всякаква информация, отнасяща се до тяхната дейност. /2/ Всички промени в състоянието на структурите, членски състав на база платен членски внос и взетите решения от общинските съвети, се докладват на секретаря на Областния съвет от общинските секретари на СДС в срок до 30 дни от възникването им.

Глава 4

 

ОБЩИНСКИ СТРУКТУРИ И ОРГАНИ НА СДС

Чл.11 /1/ Общинският съвет съставя и актуализира политическата документация на общината с данни по

населени места и клубове със съдържание: а/ Информация за всички партии и техните представители. б/ Политическият състав на общинските съвети и начин на функциониране, коалиране и опониране в

местната власт. /2/ Общинският съвет изготвя програма за изграждане на местни клубове или секции в населените места, в които няма такива. Програмата се съгласува с НКСЧ. /3/ Председателят на СДС за общината контролира изпълнението на взетите решения. Чл.12. /1/ За изпълнение на задълженията си секретарят на Общинския съвет на СДС може да изисква от председателите и секретарите на клубовете всякаква информация, отнасящи се до тяхната дейност. /2/ Всички промени в състоянието на структурите, членски състав на база платен членски внос и взетите решения от клубовете на СДС, се подават като информация на секретаря на Общинския съвет от секретарите на местни клубове на СДС в срок до 15 дни.

 

Глава 5

 

КЛУБ НА СДС

Чл.13. При подаване на оставка на председател или секретар на клуб, прекратяване на членството в партията или гласуване на недоверие, клубът избира председател или секретар за срок до приключване на мандата. Чл.14. Могат да бъдат създавани клубове в чужбина от симпатизанти на СДС, след съгласуване с НИС на СДС. Тези клубове нямат статут и правомощия на местен клуб на СДС. Представители на тези клубове могат да участват с право на съвещателен глас в национални форуми на партията и могат да предлагат въпроси за разглеждане до органите на СДС.

Глава 6

 

ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ И СЕКРЕТАРИ ПО ПОЛИТИКИ

Чл. 15 /1/ Секретарите по секторни политики организират и ръководят експертни групи към СДС. /2/ Експертни групи се състоят от: а/ членове на СДС, заявили участие в разработването на стратегия на СДС и текущи позиции; б/ Експерти /симпатизанти на СДС/ привлечени по предложение на съответния секретар по политика; /3/ Експертните групи към СДС: а/ изготвят становища по актуални теми, предложения за дългосрочна стратегия за съответния политически сектор в синхрон с програмата на СДС , предложения за законопроекти, становища по внесени законопроекти, парламентарни въпроси и др. б/ подпомагат местни структури в изготвяне на становища по общински проблеми; в/ изготвят становища по други въпроси по искане на НИС или НС; г/ Народните представители от СДС предоставят чрез съответния секретар по политика на експертните групи, материалите, обсъждани в парламентарните комисии, в които участват; д/ Секретарите по секторни политики провеждат регулярни заседания с представители на НИС на СДС и ПГ; /4/ Изготвените становища и документи от експертните групи към СДС се представят от секретаря по политика за утвърждаване от НИС или НС. /5/ Секретарите по секторни политики събират експертните групи минимум един път на два месеца.

Глава 7

 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА СДС

Чл. 16 Международният секретар на СДС координира информацията и кореспонденцията по всички въпроси, касаещи отношенията на партията, свързани с международни организации и институции. Води архив на документацията и кореспонденцията, свързани с горепосочените отношения. Чл. 17 Участието на представители на СДС в международни форуми и събития се съгласува с Главния секретар на СДС. Чл. 18 /1/ Позициите, свързани с външната политика се гласуват от НИС на СДС. /2/ Членството на партията в международни организации се гласува от НС на СДС.

Глава 8

 

ПРЕХОДНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Главният секретар на СДС утвърждава образци на бланки и регистри от настоящия правилник и Устава на СДС в срок до 30 дни от приемането му. §2 Настоящият правилник отменя досегашния правилник за прилагане на Устава. §3 Настоящият правилник е приет от НС на СДС и влиза в сила от датата на приемането му 18.05.2010 г.