Цели и приоритети

Интервю на Иво Райнов относно начина на работа на ОС Ловеч

08.11.2011

 

- Г-н Райнов, отново сте в Общински съвет – Ловеч от СДС. Упоменавам пар­тията, защото някои Ва­ши колеги смениха няколко пъти партийната си при­надлежност. Както и да е… Какви спомени и мисли на­вява завръщането Ви в ло­вешкия парламент?

-Ами, различни… При пър­вото ми участие в Общин­ски съвет – Ловеч, по-скоро се учих, нямах опит. Спом­ням си, че тогава бяхме пе­тима души, много здрава опозиция. Сега сме по-малко на брой, пак сме опозиция, но едва ли ще сме толкова силни, колкото бяхме тога­ва. После един мандат си да­дох почивка поради ангажи­ментите ми с учителската стачка тогава.

Упоменах вече, че днес в Общински съвет – Ловеч СДС отстъпва по числе­ност, но добре е г-н Казанджиев да знае отсега, че от нас може да очаква силна съпротива по всеки въпрос, който не се предлага по на­чин, който устройва гражданите и подкрепа, разбира се по всичко, което е за доброто на Ловеч.

-  Какво спечели и загуби местният парламентари­зъм по време на Вашето отсъствие от Общински съвет – Ловеч?

-  Според мене, в предиш­ния Общински съвет няма­ше опозиция. Мисля, че има­ше едни много интересни мнозинства, те не бях§ те­матични, а бизнес мно­зинства, които общо взето спомагаха за преминаване­то на всякакви предложения и решения. Мисля, че от тях загубиха гражданите, сами­ят Общински съвет остана на „тъмно“ и мисля, че бяха игнорирани в огромна част от процесите, които се слу­чиха тогава.

-  СДС спечели две мес­та в настоящия ловешки сенат. Успехът на парти­ята се свързва обаче най-вече с Вашето име?

Идеята аз да се съглася да бъда кандидат-кмет на СДС бе точно тази – да се потърси пробив в Общински съвет. Беше ясно, че с партия на толкова ниска точка повече не е възможно да се постигне. Влязохме двама. Радвам се, защото преди това дос­та хора ни отписваха, смя­таха, че СДС не ще има- ни един общински съветник. Особено пък недоверието нарасна, след като се раз­делихме с ДСБ по различни причини.

Оттук-нататък на мене не ми остава нищо освен да гласувам за каузата, която ми гласуваха хората.

Ще си позволя изрично да • кажа, че нашите гласове до един са честни, не са купе­ни. Може на някого това се стори крайно изказване, но е самата истина. Не знам друга партия дали би могла да заяви същото…

-  Двама местни депута­ти от СДС в ловешкия парламент. Това означава ли, че в общината СДС се възражда?

-  Надявам се, че ще се слу­чи това възраждане в общи­на Ловеч. Нашият резултат е двойно по-висок от нацио­налния, т.е., нещата на на­ционално ниво не изглеждат добре. Ще направя всичко възможно СДС да се възро­ди, но понякога тези теж­нения зависят и от проце­сите, които владеят една партия на национално ниво. В тази ниска точка, в коя­то СДС се намира днес,: мис­ля, че това, което постиг­нахме в Ловеч, бе максиму­ма.

-  Бихте ли огласили как се представи СДС в стра­ната на Мастни избори 2011?

Да, бих могъл да кажа… Но, първо самостоятелно участие на СДС няма почти никъде, по-скоро имаше Си­ня коалиция в действие. В Пловдив Синята коалиция има двама общински съвет­ници, във Варна тя спечели трима, а в Бургас извоюва двама, а в София – 8. Тоест СДС Ловеч изглежда сравнително добре.

-  Приоритетите на „си­ния“ общински съветник Иво Райнов в следващите четири години?

-  През цялата кампания говорих за неща, не да се ха­ресам с тях, а защото ги мисля, че е възможно да се състоят. Ще продължа да говори и сега за тях, както и да ги устоявам.

На първо място ще упорствам за прозрачност и осветеност на делата в Общински съвет – Ловеч. В тази връзка още в началото на работата ни ще предложа да се възвърне публич­ното предаване на сесиите, т.е., радио-излъчванията им, а ако е възможно – и те­левизионното. t

Второто, ще продължа да настоявам за подкрепа на местния бизнес, за въз­раждането на културата и по-добро образование, кое­то, лично аз, очаквам да го сполети тежко време още тази зима. .

Едно от нещата, за кое­то много се надявам да убе­дя колегите, че има смисъл в него, е най-после да започ­нем някаква политика с цел да се преодолее демограф-’ ската Криза в общината. По този показател в Ловеч си­туацията е трагична…

-  Сателит ли ще е СДС на ГЕРБ в Общински съвет – Ловеч през следващите четири години?

-  Всички, които ме позна­ват, знаят, че аз не мога да бъда сателит.

Вижте, на този етап е редно ние да подкрепяме ГЕРБ. В СДС сме почтени хо­ра, имаме споразумение с тях и не мисля да го нару­шаваме, но нека добре се знае, че ние винаги ще бъ­дем коректив, когато ГЕРБ не работи в полза на граж­даните, както и ще подкре­пяме рационални предложе­ния и на други политически сили, стига те да работят за Ловеч и гражданите му.

При всички случаи в Общински съвет -. Ловеч СДС ще има собствена физионо­мия и това ще се види от всички много скоро.

-  Доколко вярна е мъл­вата, че ГЕРБ си е осигу­рила подкрепата на СДС срещу обещанието Ваш член да бъда назначен за зам.-кмет и председател на местния парламент?

-  Ще кажа нещо, което е много интересно… От ГЕРБ не са ни предлагали нещо, но сега то ще прозвучи абсур­дно, но аз не ще го премъл­ча, подобно предложение дойде от БСП… Ние естес­твено го отхвърлихме!

-  От какви минали лоши практики ще се опитате да предпазите настоящия кмет на Ловеч Минчо Казанджиев до края на тре­тия му мандат?

-  Най-лошата практика, която той самият призна в един диспут е, хайде да не казвам купуване на съветни­ци, а-това, че се провежда една политика, която носи известни облаги на общин­ски съветници срещу което те дават своята подкрепа на кмета.

Считам, че Общински съвет-Ловеч не е място, къде­то хората трябва да уреж­дат своя личен интерес. Впрочем  гореспомената практика лично аз съм я гле­дал, когато бях за първи път общински съветник преди 2007 година. На тази практика трябва да се сложи край!

-  Местният закон или нормативен акт, от кой­то Ловеч се нуждае най-бързо днес?

-  Ако говорим за Общин­ски съвет – Ловеч, това е из­готвянето и приемането на безспорно добър правилник. При всички случаи новият правилник трябва да бъде по-отворен към граждани­те. За това съм категори­чен и ще се опитам да нап­равя някои предложения в тази посока.

Иначе вероятно всички наредби трябва да бъдат ремонтирани, но, аз мисля, че по-важното е те да се спазват, да се съблюдава тяхното изпълнение, нещо, което мисля куцаше в работата на Общински съвет през последните години.

Считам, че имаме хубави наредби, но контролът по тяхното изпълнение бе твърде слаб и това доведе до ред проблеми.

-   Доколко е допустимо гражданското участие в делата на Общински съ­вет – Ловеч?

-   Доколко е допустимо гражданското участие в де­лата на един Общински съ­вет е трудно да се дефини­ра. Аз ще направя обаче всичко възможно ли да е по-голямо. Има различни меха­низми то да е застъпена практика в работата на Об­щински съвет-Ловеч. Един от тях е като се осветява работата на Общинския съ­вет, нещо, което аз ще се опитам да направя, т.е., хората да знаят какво се случ­ва в него, за да могат те да реагират своевременно, ко­гато в него процесите са негативни.

Друго, което би трябва­ло да се направи, е включва­нето на гражданска квота във всички съвети и коми­сии, това бе едно от пред­ложенията ми в моята кам­пания, и да се либерализира достъпа на граждани до въз­можността те да влияят върху работата му.

На първо време това мо­же да стане с въвеждането на един по-либерален режим по отношение на граждан­ските питания и граждан­ския контрол, който те оказват върху кмета и ця­лата му администрация.

И не на последно място -много се надявам, че адми­нистрацията ще се отвори и ще включи граждански ас­пекти в разработването на проекти, което пак ще е вид гражданско участие. В Ло­веч има много качествени експерти, много качестве­ни не правителствени орга­низации, които обаче бях иг­норирани от общинската администрации през пос­ледните четири години!

Интервю на Иво Райнов (общ. Съветник в Ловеч, зам. Председател на СДС в Ловеч) за в-к Народен Глас.


Още по темата

thumb 07.10.2019

Участие на Илия Лазаров в р...

7 октомври, 19.40 часа

thumb 06.10.2019

Румен Христов: Софиянци ням...

Видео с участието в "Опорни хора"

thumb 05.10.2019

СДС: Мая Манолова е кандида...

Защо БСП се крие на повечето места в България зад независими, подкр...

thumb 19.09.2019

СДС издигна Елеонора Николо...

В Две могили синята партия издига Драгомир Драганов

thumb 11.09.2019

Емил Кабаиванов: Времето на...

За да бъде една успешна коалиция, тя трябва да бъде от политически ...

thumb 11.09.2019

Калин Костов: Държавата да ...

Свищов заслужава прозрачно компетентно управление, с мисъл и отгово...

thumb 05.09.2019

Илия Лазаров: Докато аз съм...

Интервю за радио "Фокус"

thumb 05.09.2019

7 въпроса от националното р...

Как ще управлявате София без свои съветници и как ще принудите избр...

thumb 31.08.2019

Теодор Петков: Това, което ...

Готови сме да подкрепим Фандъкова, ако тя е кандидатът на ГЕРБ за к...

thumb 26.08.2019

Мария Казакова: Ще дадем но...

Хората, които в момента са в СДС-Нова Загора, са една добра симбиоз...