Областен съвет

Людмила Божилова

Родена на 29.03.1972 г. в гр. София. Потомък на стара фамилия - Шойлеви. Завършила Колеж по журналистика и масови комуникации СУ „Св. Кл. Охридски” и висше образование в СУ „Св. Кл. Охридски” ФНПП - специалност „Предучилищна педагогика”; Специализация „Ранно детство”; Магистър по Педагогика на масовите и художествени комуникации. Ползва руски, английски и жестомимичен. Месторабота от 2003 г. в Столична община – район „Младост”, експерт в ресор „Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, екология и чистота”. Член на Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Секретар на МСДС „Младост” /2004-2009 г./. Секретар на Общински съвет на СДС „Младост”. 

Кандидат на за кмет на район "Младост".